O nas

...

FUNDUSZ PROMOCJI MIĘSA WIEPRZOWEGO

Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego jest jednym z dziewięciu Funduszy utworzonych na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. O Funduszach Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 z późn. zm.) Administruje nim Agencja Rynku Rolnego.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego są naliczane w wysokości 0,1 % wartości netto od świń żywych.

Fundusz Promocji m. in. wspiera:

  • działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, zaletach mięsa wieprzowego promocję spożycia mięsa i jego przetworów
  • udział w wystawach i targach branżowych
  • badania rynkowe
  • badania naukowe
  • szkolenia
  • działalność krajowych organizacji branżowych.


logo

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP jest ogólnopolska organizacją skupiającą w swych szeregach właścicieli zakładów branży mięsnej. Celem Stowarzyszenia jest jednoczenie środowiska oraz reprezentacja i obrona interesów jego członków. SRW RP liczy obecnie ok. 200 rzeźników i wędliniarzy.

Stowarzyszenie aktywizuje przedsiębiorców mięsnych do rozwoju i wykorzystania potencjału gospodarczego, wdrażania nowych technologii oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jako organizacja stale i rytmicznie przekazuje swoim członkom wszelkie informacje i prognozy, co pozwala na utrzymanie pozycji wśród najlepszych w zmieniającej się gospodarce.


logo

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

Związek Rzemiosła Polskiego jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego, o długoletniej tradycji, bo działającą od 1933 r. Od 2001 roku ZRP posiada status reprezentatywnej organizacji pracodawców. Wraz z lokalnymi i branżowymi organizacjami rzemiosła – 28 izbami rzemieślniczymi i 478 cechami rzemiosł oraz 180 spółdzielniami – tworzy największą i najstarszą strukturę samorządu gospodarczego w naszym kraju. W ZRP skupionych jest ok. 300 tys. małych i średnich przedsiębiorstw.


logo

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” jest organizacją samorządową działającą od 1958 r. Obecnie zrzesza 19 związków wojewódzkich. Obejmuje swym zasięgiem cały kraj dla ras świń, wpb, pbz, hampshire, duroc, pietrain, puławska.


logo

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30, Warszawa

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest organizacją samorządową skupiającą w swych szeregach przedstawicieli branży rolniczej, także hodowców i producentów mięsa. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie spółdzielni produkcyjnych posiadające wkłady gruntowe w tych spółdzielniach. Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są Izby Rolnicze posiadające osobowość prawną. Terenem ich działań jest teren województwa.


logo

Związek POLSKIE MIĘSO
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Związek „Polskie Mięso” jest organizacją reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, działających w obrębie branży mięsnej oraz współpracujących z nią w zakresie działalności wytwórczej, handlowej, usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Jako Związek kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, opracowując i doskonaląc normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Zadaniem „Polskiego Mięsa” jest przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków.


logo

Unia Przedsiębiorców i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI
Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,to związek pracodawców zrzeszających podmioty branży mięsnej. Został utworzony 13 grudnia 2005 r. przez osoby żywo zainteresowane dobrem polskiego przemysłu mięsnego i polskiego rolnictwa. UPEMI zrzesza osoby fizyczne i prawne na zasadzie dobrowolności, a inicjatywa jej powołania spotkała się z dużym zainteresowaniem firm działających w sektorze mięsnym. Członkami są podmioty szeroko reprezentujące branżę.


logo

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest najznaczniejszą uczelnią w zakresie nauk rolniczych i leśnych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Zasięgiem swego oddziaływania obejmuje znaczną część terytorium Polski.

Tradycje Uczelni sięgają roku 1870. W 1951 roku na mocy zarządzenia Rady Ministrów powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza. W 1972 roku Uczelnia przyjmuje nazwę Akademia Rolnicza, a w 1996 jej patronem zostaje August Cieszkowski. W 2008 roku decyzją Sejmu Akademia Rolnicza staje się Uniwersytetem Przyrodniczym.

W historii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyróżniamy dwa główne nurty. Nurt pierwszy to urzeczywistnianie idei uniwersytetu, to walka o samorządność, to trud budowania tej specjalnej wspólnoty ludzi wiedzy, ludzi ciekawości i aktywności intelektualnej. Nurt drugi to jak gdyby esencja uniwersytetu w codziennym jego trudzie: nauka i nauczanie, badania, gromadzenie wiedzy i tworzenie laboratoriów, to całość codziennej pracy i służenie swą wiedzą społeczeństwu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci corocznie ponad 12 tysięcy studentów na ośmiu wydziałach, na 19 kierunkach i ponad 30 specjalnościach. Kadrę dydaktyczną Uczelni tworzy 851 nauczycieli akademickich, w tym 209 profesorów, 60 doktorów habilitowanych i ponad 500 doktorów.
źródło: http://puls.edu.pl